• ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ འཆར་དངུལ་བཟོ་ནི།

  • མཁོ་སྒྲུབ་དང་ རིན་བསྡུར་ལཱ་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

  • འཆར་དངུལ། འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ། རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

  • འཆར་དངུལ་ལེན་ནི་དང་། བསྐྱར་བཀོད། ཁ་སྐོང་ཞུ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི།

  • དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནང་བ་ཚུ་བྱིན་ནི།

  • རྒེད་འོག་གི་འཆར་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་ནི།

  • དངུལ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་འཐུས་མི་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི།

  • རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཉོག་བཤད་དང་ལྟ་རྟོག་ཚུ་གི་དང་ལེན་འབད་ནི།